Podmienky účasti

  1. Do 8.7.2011 doručiť riadne vyplnenú súpisku na adresu klubu, zaslať ju e-mailom alebo telefonicky nahlásiť svoju účasť.
  2. Zúčastniť sa prezentácie dňa 9.7.2011 od 8.45 hod. v mieste konania turnaja a uhradiť štartovné vo výške 4,00 EUR za hráča. Financie budú použité na zabezpečenie cien a občerstvenie počas turnaja.
  3. Dôkladne sa oboznámiť s pravidlami a prípadné nejasnosti konzultovať s organizátormi.
  4. Dodržiavať zásady čestného zápolenia a zdržiavať sa nadávok a zbytočných polemík. Opakované hrubé slovné napadnutie pozorovateľa ihriska má za následok vylúčenie družstva z turnaja.
  5. Družstvo tvoria traja alebo štyria hráči nad 15 rokov.
  6. Družstvá budú rozdelené do dvoch samostatných kategórii. Hlavnou bude KATEGÓRIA I, kde budú zaradené všetky mužské družstvá. KATEGÓRIU II (mix) budú tvoriť ženské, resp. zmiešané družstvá.
  7. Organizátori si vyhradzujú právo zmien, ktoré zúčastneným hráčom oznámia pred začatím turnaja.