Info o klube

Streetballový klub Veľké Bielice bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 21.11.2001, číslo spisu VVS/1-900/90-19238. Riadi sa stanovami, ktoré boli schválené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 12.1.2002. Vznikol na základe prejavenej aktivity mladých ľudí, ktorí amatérsky alebo rekreačne hrávajú basketbal resp. streetball. Svoju činnosť vyvíja v športovom areáli Základnej školy vo Veľkých Bieliciach, pričom sa členovia klubu aktívne podieľajú na jeho rekonštrukcii a pravidelnej údržbe. Najväčším športovým podujatím organizovaným klubom je streetballový turnaj Cikistreetball, ktorý v roku 2000 nabral celoslovenský rozmer.

Vedenie:
Predseda: Braňo Horváth, č. tel.: 0908 22 66 70
Tajomník: Tibor Bélik
Finančný hospodár: Miroslav Bakita
Ďalší dvaja členovia výboru: Jaroslav Rusnák, Andrej Krovina
Kontrolór: Maroš Kúdela

Sídlo: Priečna 534/6, 958 04 Partizánske

Kontakt: brano.horvath@gmail.com